(3-Nitrophenyl)-propynoic acid, 98% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL280697-1G 4996-15-0  
  VL280697-1G  (3-Nitrophenyl)-propynoic acid, 98% - 1G 1g 194,00 
 
 
(3-Nitrophenyl)-propynoic acid, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL280697-5G 4996-15-0  
  VL280697-5G  (3-Nitrophenyl)-propynoic acid, 98% - 5G 5g 694,00