(2-chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL346322 502496-25-5     
 
 
(2-chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 100g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL346322-100g 502496-25-5  
  VL346322-100g  (2-chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 100g 690,80 
 
 
(2-chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 250g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL346322-250g 502496-25-5  
  VL346322-250g  (2-chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 250g 1.318,90 
 
 
(2-chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL346322-25g 502496-25-5  
  VL346322-25g  (2-chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 25g 196,90 
 
 
(2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL446105 502496-25-5     
 
 
(2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL446105-1g 502496-25-5  
  VL446105-1g  (2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 1g 40,00 
 
 
(2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 250mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL446105-250mg 502496-25-5  
  VL446105-250mg  (2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 250mg 37,00 
 
 
(2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL446105-5g 502496-25-5  
  VL446105-5g  (2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride 5g 66,00