(2,2-dichloro-1-fluorocyclopropyl)benzene, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265530-1G 502763-69-1  
  VL265530-1G  (2,2-dichloro-1-fluorocyclopropyl)benzene, 95% - 1G 1g 1.115,00