(1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344172 66247-84-5     
 
 
(1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344172-1g 66247-84-5  
  VL344172-1g  (1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 1g 337,70 
 
 
(1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344172-5g 66247-84-5  
  VL344172-5g  (1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 5g 985,60 
 
 
(1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL419387 66247-84-5     
 
 
(1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 100mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL419387-100mg 66247-84-5  
  VL419387-100mg  (1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 100mg 74,00 
 
 
(1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL419387-1g 66247-84-5  
  VL419387-1g  (1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 1g 267,00 
 
 
(1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 250mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL419387-250mg 66247-84-5  
  VL419387-250mg  (1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 250mg 116,00 
 
 
(1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL419387-5g 66247-84-5  
  VL419387-5g  (1H-Imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride 5g 752,00