(1H-imidazol-2-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265166-1G 68090-12-0  
  VL265166-1G  (1H-imidazol-2-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, 95% - 1G 1g 881,00 
 
 
(1H-imidazol-2-yl)(4-methoxyphenyl)methanone
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL341420 68090-12-0     
 
 
(1H-imidazol-2-yl)(4-methoxyphenyl)methanone 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL341420-1g 68090-12-0  
  VL341420-1g  (1H-imidazol-2-yl)(4-methoxyphenyl)methanone 1g 407,00 
 
 
(1H-imidazol-2-yl)(4-methoxyphenyl)methanone 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL341420-5g 68090-12-0  
  VL341420-5g  (1H-imidazol-2-yl)(4-methoxyphenyl)methanone 5g 1.285,00