(1H-indazol-6-yl)methanamine
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL341240 710943-26-3     
 
 
(1H-indazol-6-yl)methanamine 10g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL341240-10g 710943-26-3  
  VL341240-10g  (1H-indazol-6-yl)methanamine 10g 2.403,50 
 
 
(1H-indazol-6-yl)methanamine 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL341240-1g 710943-26-3  
  VL341240-1g  (1H-indazol-6-yl)methanamine 1g 431,20 
 
 
(1H-indazol-6-yl)methanamine 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL341240-5g 710943-26-3  
  VL341240-5g  (1H-indazol-6-yl)methanamine 5g 1.571,90