1…10  

2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, 95%, stabilized with 10 ppm N,N-diisopropylethylamine - 1ML 1ml
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265673-1ML 76513-69-4  
  VL265673-1ML  2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, 95%, stabilized with 10 ppm N,N-diisopropylethylamine - 1ML 1ml 44,00 
 
 
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, 95%, stabilized with 10 ppm N,N-diisopropylethylamine - 25ml 25ml
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265673-25ml 76513-69-4  
  VL265673-25ml  2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, 95%, stabilized with 10 ppm N,N-diisopropylethylamine - 25ml 25ml 391,00 
 
 
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, 95%, stabilized with 10 ppm N,N-diisopropylethylamine - 5ml 5ml
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265673-5ml 76513-69-4  
  VL265673-5ml  2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, 95%, stabilized with 10 ppm N,N-diisopropylethylamine - 5ml 5ml 130,00 
 
 
(2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344377 76513-69-4     
 
 
(2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 100g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344377-100g 76513-69-4  
  VL344377-100g  (2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 100g 570,90 
 
 
(2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 250g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344377-250g 76513-69-4  
  VL344377-250g  (2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 250g 1.138,50 
 
 
(2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344377-25g 76513-69-4  
  VL344377-25g  (2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 25g 191,40 
 
 
(2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 500g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344377-500g 76513-69-4  
  VL344377-500g  (2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 500g 1.937,10 
 
 
(2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 50g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344377-50g 76513-69-4  
  VL344377-50g  (2-(chloromethoxy)ethyl)trimethylsilane 50g 354,20 
 
 
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride (SEM-Cl)
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL436306 76513-69-4     
 
 

   1…10