(3S)-3-(4-Hydroxyphenyl)hex-4-ynoic acid, 97% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL279335-1G 865233-35-8  
  VL279335-1G  (3S)-3-(4-Hydroxyphenyl)hex-4-ynoic acid, 97% - 1G 1g 195,00