(3-(Trifluoromethyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, 97% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL262511-1G 875657-54-8  
  VL262511-1G  (3-(Trifluoromethyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, 97% - 1G 1g 364,00