(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 98% - 100g 100g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265048-100g 93-17-4  
  VL265048-100g  (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 98% - 100g 100g 38,00 
 
 
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 98% - 25g 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265048-25g 93-17-4  
  VL265048-25g  (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 98% - 25g 25g 13,00 
 
 
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 98% - 500g 500g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265048-500g 93-17-4  
  VL265048-500g  (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 98% - 500g 500g 154,00